navy jet taking off

onward to opportunity - Navy Region Northwest